پنل پیامکی اسپادان

پنل پایه

نسخه پایه مناسب برای کاربرانی است که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره برای تبلیغات ندارند، از جمله امکانات ان قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت، دفترچه تلفن، ارسال زماندار و ... می باشد.2,000 تومان شارژ هدیه

خط 5000 اختصاصی

تعرفه پیامک 23.085 تومان

وب سرویس(اتصال به سایت و ...)

بانک اصناف و مناطق

وارد کردن شماره به صورت دستی

بدون تاریخ انقضا

ارسال به لیست سیاه


پنل اقتصادی

نسخه پایه مناسب برای کاربرانی است که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره برای تبلیغات ندارند، از جمله امکانات ان قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت، دفترچه تلفن، ارسال زماندار و ... می باشد.2,000 تومان شارژ هدیه

خط 5000 اختصاصی

تعرفه پیامک 23.085 تومان

وب سرویس(اتصال به سایت و ...)

بانک اصناف و مناطق

وارد کردن شماره به صورت دستی

بدون تاریخ انقضا

ارسال به لیست سیاه


پنل نمایندگان

نسخه پایه مناسب برای کاربرانی است که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره برای تبلیغات ندارند، از جمله امکانات ان قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت، دفترچه تلفن، ارسال زماندار و ... می باشد.2,000 تومان شارژ هدیه

خط 5000 اختصاصی

تعرفه پیامک 23.085 تومان

وب سرویس(اتصال به سایت و ...)

بانک اصناف و مناطق

وارد کردن شماره به صورت دستی

بدون تاریخ انقضا

ارسال به لیست سیاه


پنل تجاری

نسخه پایه مناسب برای کاربرانی است که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره برای تبلیغات ندارند، از جمله امکانات ان قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت، دفترچه تلفن، ارسال زماندار و ... می باشد.2,000 تومان شارژ هدیه

خط 5000 اختصاصی

تعرفه پیامک 23.085 تومان

وب سرویس(اتصال به سایت و ...)

بانک اصناف و مناطق

وارد کردن شماره به صورت دستی

بدون تاریخ انقضا

ارسال به لیست سیاه


پنل شرکتی

نسخه پایه مناسب برای کاربرانی است که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره برای تبلیغات ندارند، از جمله امکانات ان قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت، دفترچه تلفن، ارسال زماندار و ... می باشد.2,000 تومان شارژ هدیه

خط 5000 اختصاصی

تعرفه پیامک 23.085 تومان

وب سرویس(اتصال به سایت و ...)

بانک اصناف و مناطق

وارد کردن شماره به صورت دستی

بدون تاریخ انقضا

ارسال به لیست سیاه